Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Breimeisje. In deze algemene voorwaarden kun je lezen onder welk voorbehoud de informatie en patronen op deze website worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht of als je aan de voorwaarden voor het vermelden van gratis patronen hebt voldaan.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het op geen enkele wijze toegestaan tekst of afbeeldingen op deze website op te slaan, te kopiëren, reproduceren of distribueren. Het intellectueel eigendom berust bij Sylvie Zuidam.

Het is alleen toegestaan om de patronen te gebruiken voor het maken van producten voor eigen gebruik of om cadeau te geven aan familie en vrienden. Het is niet toegestaan om de patronen te gebruiken voor het maken van producten voor persoonlijk gewin. Met andere woorden: het is niet toegestaan om de patronen te gebruiken voor het maken van producten voor de verkoop.

De informatie en/of patronen op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Breimeisje behoudt zich het recht voor om informatie en/of patronen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Breimeisje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar zij via hyperlinks verwijst.

Uitvoering van een overeenkomst

Breimeisje zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De koper zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Breimeisje aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, juist en zonder typefouten aan haar worden verstrekt.

Breimeisje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Levering

Voor de levering van boeken worden door Breimeisje verzendkosten in rekening gebracht.

Een bestelbevestiging met daarin een link naar een digitale patroon wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de koper zelf heeft ingevuld.

iDEAL bestellingen worden per omgaande gemaild of verzonden. Bestellingen via vooruitbetaling worden gemaild of verzonden binnen 48 uur nadat het bedrag is bijgeschreven.

Vergoedingen, prijs en kosten

De door Breimeisje gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Ontbindingsrecht

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen zeven dagen na levering aan Breimeisje te worden gemeld. Als de koper een gebrekkig breiboek wil retourneren, dan kan dit alleen na voorafgaande toestemming van Breimeisje (per e-mail).

Let op: Kopers van een digitaal patroon zien af van ontbinding omdat een downloadproduct opgeslagen wordt op een andere computer. Teruggeven gaat niet, retour sturen kan niet en dus ook geen teruggave van het aankoopbedrag.